Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tyto zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu s požadavky spolkového zákona ze dne 27.07.2006. července 152. č. XNUMX-FZ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijatá BezTarakanov.ru (dále jen Provozovatel).
1.1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci svých činností stanoví dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování svých osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.
1.2. Tato politika Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „politika“) se vztahuje na veškeré informace, které může provozovatel o návštěvnících webových stránek obdržet. https://beztarakanov.ru.

2. Základní pojmy použité v zásadách

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
2.2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k objasnění osobních údajů);
2.3. Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází, které zajišťují jejich dostupnost na internetu na síťové adrese https://beztarakanov.ru;
2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a poskytování jejich zpracování informačních technologií a technických prostředků;
2.5. Depersonalizace osobních údajů - akce, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit příslušnost osobních údajů ke konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna), extrakce , používání, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, ničení osobních údajů;
2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická nebo fyzická osoba, nezávisle nebo společně s jinými osobami organizujícími a (nebo) provádějícími zpracování osobních údajů, jakož i určování účelů zpracování osobních údajů, složení osobních údajů být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji;
2.8. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webu https://beztarakanov.ru;
2.9. Uživatel - každý návštěvník webu https://beztarakanov.ru;
2.10. Poskytování osobních údajů - akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
2.11. Šíření osobních údajů - jakákoli opatření zaměřená na zveřejnění osobních údajů neomezenému okruhu osob (předávání osobních údajů) nebo seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, zveřejnění na informační a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;
2.12. Přeshraniční přenos osobních údajů - přenos osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;
2.13. Zničení osobních údajů - jakékoli kroky, v důsledku nichž jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) jsou zničeni hmotní nositelé osobních údajů.

3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje uživatele

3.1. Celé jméno;
3.2. Emailová adresa;
3.3. Telefonní čísla;
3.4. rok, měsíc, datum a místo narození;
3.5. Fotky;
3.6. Web také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metrica a Google Analytics a další).
3.7. Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecná koncepce osobních údajů.

4. Účely zpracování osobních údajů

4.1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informování Uživatele prostřednictvím e-mailů; poskytování přístupu Uživateli ke službám, informacím a/nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.
4.2. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli upozornění na nové produkty a služby, speciální nabídky a různé akce. Uživatel může vždy odmítnout příjem informačních zpráv zasláním e-mailu Provozovateli na adresu info@beztarakanov.ru s poznámkou „Odmítnutí upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky“.
4.3. Anonymizovaná data uživatelů shromážděná pomocí internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, ke zlepšování kvality webu a jeho obsahu.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

5.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele pouze v případě, že je vyplní a/nebo odešle Uživatel samostatně prostřednictvím speciálních formulářů umístěných na webových stránkách https://beztarakanov.ru. Vyplněním příslušných formulářů a/nebo odesláním svých osobních údajů Provozovateli vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Zásadami.
5.2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).

6. Postup shromažďování, ukládání, přenosu a dalších druhů zpracování osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěno implementací zákonných, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému dodržení požadavků aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
6.1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.
6.2. Osobní údaje uživatele nebudou za žádných okolností nikdy předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuálních právních předpisů.
6.3. V případě zjištění nepřesností v osobních údajích je může uživatel samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele info@beztarakanov.ru s poznámkou „Aktualizace osobních údajů“.
6.4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli e-mailem na e-mailovou adresu Provozovatele info@beztarakanov.ru s označením „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

7. Přeshraniční přenos osobních údajů

7.1. Před zahájením přeshraničního přenosu osobních údajů se provozovatel musí ujistit, že cizí stát, na jehož území má osobní údaje předávat, poskytuje spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
7.2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů s přeshraničním přenosem jeho osobních údajů a / nebo provedením dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení ohledně otázek, které ho zajímají, týkající se zpracování jeho osobních údajů, kontaktuje Provozovatele prostřednictvím e-mailu info@beztarakanov.ru.
8.2. Tento dokument bude odrážet veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů Provozovatelem. Zásada je platná neomezeně dlouho, dokud není nahrazena novou verzí.
8.3. Aktuální verze zásad je volně dostupná na internetu na adrese https://beztarakanov.ru/privacy-policy.

Bez švábů

×